Základní škola a mateřská škola v Huštěnovicích  byla zřízena jako příspěvková organizace Obecním úřadem v Huštěnovicích k 1. lednu 2003 sloučením  základní školy a mateřské školy pod jedno ředitelství. Statutárním zástupcem je ředitelka Mgr. Jitka Šimíková.

V současné době je MŠ dvoutřídní a v letošním školním roce 2018/19 k nám bude docházet 45 dětí.

Naše mateřská škola pracuje se vzdělávacím programem „Svět očima dětí“. Snažili jsme se sestavit mozaiku vzájemně se prolínajících oblastí, rozvíjejících osobnost dítěte s přihlédnutím k jeho věku a schopnostem, smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat mu odbornou péči.

Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je:

  • zachovávat lidové tradice a pečovat o životní prostředí,

  • uspokojováním dětských potřeb a zájmů, podchycováním talentu a nadání rozvíjet  individualitu, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte,

  • zlepšovat a přizpůsobovat vzdělávací, pracovní, herní a sportovní možnosti školy individuálním zvláštnostem dětí.

    Přáním celého kolektivu Mateřské školy v Huštěnovicích je umožnit všem dětem prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti a nevšedních zážitků. Podpořit dětskou zvídavost, radost z objevovaného, z dobrých skutků  pro kamaráda a  pro všechny živé bytosti, z vnímání krásy kolem sebe.