Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola v Huštěnovicích  byla zřízena jako příspěvková organizace Obecním úřadem v Huštěnovicích k 1. lednu 2003 sloučením  základní školy a mateřské školy pod jedno ředitelství. Statutárním zástupcem je ředitelka Mgr. Jitka Šimíková.
 

V současné době je MŠ dvoutřídní a v letošním školním roce 2016/2017 k nám bude docházet 37 dětí.

Více zde: http://zshustenovice.webnode.cz/materska-skola/

 

Naše mateřská škola pracuje se vzdělávacím programem „Svět očima dětí“. Snažili jsme se sestavit mozaiku vzájemně se prolínajících oblastí, rozvíjejících osobnost dítěte s přihlédnutím k jeho věku a schopnostem, smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat mu odbornou péči.

Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je:

  •   zachovávat lidové tradice a pečovat o životní prostředí,
  •   uspokojováním dětských potřeb a zájmů, podchycováním talentu a nadání rozvíjet individualitu, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte,
  •   zlepšovat a přizpůsobovat vzdělávací, pracovní, herní a sportovní možnosti školy individuálním zvláštnostem dětí.

 
Přáním celého kolektivu Mateřské školy v Huštěnovicích je umožnit všem dětem prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti a nevšedních zážitků. Podpořit dětskou zvídavost, radost z objevovaného, z dobrých skutků  pro kamaráda a  pro všechny živé bytosti, z vnímání krásy kolem sebe.